Tájékoztató a kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárásához

TÁJÉKOZTATÓ
a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízi létesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásról

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivitelt biztosító ásott/fúrt kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 24. § (1) bekezdése alapján a jegyző engedélye szükséges

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológia védőidom, védőterület, valamint karszt-vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel, 

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal ,egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja és

ac) nem gazdasági célú vízigény:

b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó , víztisztítási feladatokat ellátó vízi létesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági célú vízigénybe beletartozhat a locsolás, vagy az állatitatás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem a saját háztartási igényeit elégíti ki, azaz a víz használatával gazdasági haszonnal járótevékenységet végez.

Röviden összefoglalva a fenti feltételeket: a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év vízigénybevétel alatti, a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, magánszemély a kérelmező, a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja; a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál, akkor a fennmaradási engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása!

A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemhez a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017.(XII.29.) (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet II. pontja szerinti, a kútra vonatkozó műszaki adatokat tartalmazó dokumentáció benyújtása szükséges. 

A fennmaradási engedélyezési eljárás mentes az igazgatási díjfizetési kötelezettség alól 2023. december 31. napjáig.

A kérelmező mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól amennyiben a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31. napjáig kérelmezi és a fennmaradási engedély megadásának feltételei egyébként fennállnak és az kiadható. 

A kérelem benyújtásához formanyomtatványt készítettünk, ami a www.bagod.hu honlapról letölthető, illetve a Bagodi Közös Önkormányzati Hivatal 8992 Bagod, Kossuth u. 13. szám alatt munkatársainktól, valamint a falugondnokoktól kérhető.

Kovács Gyula 
jegyző

 

FORMANYOMTATVANY LETÖLTÉSE