HIRDETMÉNY szociális tüzelőanyag támogatás felhasználására

HIRDETMÉNY

Ozmánbük Község Önkormányzati Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentés kompenzálására nyújtott kiegészítő szociális tüzelőanyag támogatás felhasználására a5/2023. (VII. 19.) számú Önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése alapján szociális tüzelőanyag támogatási kérelem benyújtására a határidőt megnyitja. A kérelmeket a 5/2023. (VII. 19.) számú rendelet 1. sz. mellékelte szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani, melynek részét képezi a jövedelemnyilatkozat.

A kérelmek a jövedelemnyilatkozat formanyomtatványával együtt a falugondnoktól szerezhető be.

A kérelem benyújtására nyitva álló határidő kezdőnapja: 2023. október 27. zárónapja: 2023. n ovember 13., a határidő elmulasztása jogvesztő.
Kérelmeket a Bagodi Közös Önkormányzati Hivatalba személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

A jogosultság elbírálásához a kérelmező a háztartásban élő közeli hozzátartozói személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, igazolásokat mellékelni.
Az egy lakcímre bejelentkezett személyek közül csak egy személy nyújthat be kérelmet, háztartásonként legfeljebb 5 m3 támogatás nyújtható.

Szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételei:

az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át (57.000 Ft) a családban,
250%-át (71.250 Ft) a kiskorú gyermekét egyedül nevelő személy esetén,
250%-át (71.250 Ft) 70 évet betöltött nyugdíjas házaspár (élettárs) esetén,
300%-át (85.500,- Ft) 70 évet betöltött egyedülálló nyugdíjas esetén
250%-át (71.250 Ft), ha a családban súlyos egészségkárosodott személyt gondoznak.


Elbírálásnál előnyben részesül: aktív korúak ellátásában, időskorúak ellátásában, települési támogatásban részesülő, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.
A támogatási döntés véglegessé válását követően, átvételi elismervény ellenében nyújtható.
A tüzelőanyag kérelmezők részére történő kiszállítását az önkormányzat díjmentesen biztosítja, a nyújtott támogatásért ellenszolgáltatást nem kér.

Ozmánbük Község Önkormányzata

Magyar Falu Program Magyarország Kormánya